Uh oh, you are using an old web browser that we no longer support. Some of this website's features may not work correctly because of this. Learn about updating to a more modern browser here.

Skip To Content

Cymru

Mae bron un plentyn ym mhob tri yn byw mewn tlodi yng Nghymru

Mae Achub y Plant wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers y 1930au.

I ddechrau rhoddodd yr elusen gymorth i deuluoedd tlawd yn y cymoedd glofaol yn ystod y dirwasgiad.

Heddiw, mae bron i un plentyn ym mhob tri yn byw mewn tlodi yng Nghymru. Mae’r gyfran yn uwch nag unrhyw wlad arall yn y DU, ac yn gyfwerth â bron i 200,000 o blant.

Gall byw mewn tlodi olygu bod heb hanfodion sylfaenol, fel dillad cynnes neu fwyd poeth, neu fyw mewn cartrefi sydd yn oer neu’n llaith. Gall cael eich magu mewn tlodi niweidio plentyndod a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

Mae Achub y Plant yn credu fod gan pob plentyn yr hawl i gael plentydod nawr a dyfodol disglair. Trwy ein rhaglenni arloesol a’n gwaith ymgyrchu, rydym yn mynd i’r afael â thlodi plant fel y gall plant ifanc gael y gefnogaeth y maent ei angen i dyfu, datblygu ac i ddysgu.

Gweithio gyda theuluoedd, ysgolion a chymunedau

Mae plant yn treulio 80% o’u hamser y tu allan i furiau’r ysgol. Mae cael rhieni sy’n ymgysylltu, yn wybodus ac yn hyderus yn gallu gweud byd o wahaniaeth i fywyd y plentyn.

Er mwyn sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd, rydym yn gweithio gyda theuluoedd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae ein timau yn gweithio gyda phartneriaid yn y byd addysg, iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cynnig ystod eang o gynlluniau:

Drwy Bwyta, Cysgu, Dysgu Chwarae! rydym yn cynnig grantiau ar gyfer eitemau hanfodol i ddatblygiad plentyn, megis gwely, popty, neu degannau a llyfrau, i deuluoedd ar incwm isel sydd ddim yn gallu fforddio prynnu’r eitemau yma eu hunain. 

Isla, sy’n bedair oed, a’i mam Suzanne mewn sesiwn atodol FAST yng Nghymru.

DARNAU BACH. DARLUN MAWR.

Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd

Rydym wedi bod yn cynnal y rhaglen wobrwyedig Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd (FAST) yng Nghymru ers 2010. Mae FAST yn helpu adeiladu perthnasau cryfach rhwng rhieni, ysgolion a chymunedau.

Mae ein rhaglen Teuluoedd yn Cysylltu yn rhoi hyder i rieni greu amgylchedd ddysgu gefnogol yn y cartref, fydd yn galluogi plant i gyflawni eu llawn botensial yn yr ysgol ac mewn bywyd.

Rydym hefyd yn gweithio i gefnogi plant sydd wedi eu heffeithio gan argyfyngau. Mae ein rhaglen Taith Gobaith (Journey of Hope) yn helpu plant ymdopi ag argyfyngau a sefyllfaoedd dirdynnol.

Cynlluniwyd Cymryd Gofal (Take Care) er mwyn cynnyddu gwytnwch plant, pobl ifanc a chymunedau trefol i drychinebau. Mae hefyd yn anelu at gynorthwyo cynllunwyr ac ymatebwyr argyfyngau i gydnabod anghenion plant a phobl ifanc yn fwy effeithiol.

Ein gwaith ymgyrchu

Mae’r blynyddoedd cynnar yn gyfnod allweddol mewn datblygiad plentyn.

Ond ar hyn o bryd, mae gormod o blant yng Nghymru ar ei hôl hi cyn iddynt ddechrau’r ysgol hyd yn oed. A’r rhai sydd yn cael eu magu mewn tlodi sy’n cael eu heffeithio fwyaf.

Dyma pam rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu, ac i fuddsoddi mewn gwell cefnogaeth i rieni a sicrhau y gall staff y blynyddoedd cynnar gynnig addsyg a gofal plant o safon fyd-eang.

Ymunwch â'r ymgyrch nawr

Adroddiadau

Canfod mwy

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â walesinfo@savethechildren.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 20 396838.

Cael gwybod mwy