Uh oh, you are using an old web browser that we no longer support. Some of this website's features may not work correctly because of this. Learn about updating to a more modern browser here.

Skip To Content

STATEMENT: SAVE THE CHILDREN RESPONDS TO WELSH GOVERNMENT DRAFT BUDGET

CARDIFF, 19 December, 2023:  Melanie Simmonds, head of Save the Children Cymru said: “We understand that budgets are tight and difficult decisions had to be made but with so many families struggling to afford basics such as food, clothes and to pay their bills, children cannot be the collateral damage of a challenging fiscal environment and be left to go to bed cold or without a hot meal in their tummies.It’s simply unacceptable and a violation of their basic rights.

"And we all know that the long-term consequence of poverty is ultimately going to impact more on public spending if immediate action is not taken.

“If Welsh Government is serious about tackling child poverty this must be reflected in the imminent Child Poverty Strategy along with clear targets and a funded delivery plan. It must also be a priority for the next First Minister when starting their new role in the spring.”

 

Ymateb Achub y Plant i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 

CAERDYDD, 19 Rhagfyr: Meddai Melanie Simmonds, Pennaeth Achub y Plant Cymru: “Rydym yn deall bod cyllidebau’n dynn a bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd ond gyda chymaint o deuluoedd yn cael trafferth fforddio pethau sylfaenol fel bwyd, dillad ac i dalu eu biliau, ni ddylai plant dalu’r pris am hynny a wynebu sefyllfa o fynd i'r gwely mewn cartref sydd heb ei wresogi neu heb bryd o fwyd poeth yn eu boliau. Yn syml, mae’n annerbyniol ac yn groes i’w hawliau sylfaenol.

"Ac rydym i gyd yn gwybod bod canlyniad hirdymor tlodi yn mynd i effeithio mwy ar wariant cyhoeddus os na chymerir camau ar fyrder. 

“Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif am fynd i’r afael â thlodi plant mae’n rhaid i hyn gael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Tlodi Plant sydd ar fin ei gyhoeddi ynghyd â thargedau clir a chynllun cyflawni wedi’i ariannu. Rhaid i hyn hefyd fod yn flaenoriaeth i’r Prif Weinidog nesaf wrth ddechrau ar ei rôl newydd yn y gwanwyn.”