Cymru

Mae bron un plentyn ym mhob tri yn byw mewn tlodi yng Nghymru.  Mae’r gyfran yn uwch nag unrhyw wlad arall yn y DU ac yn gyfwerth â bron 200,000 o blant. (In English)

Save the Children's work in Wales

Cafodd Hannah-Lei, sydd yn 14 mis oed, gadair wthio, cadair uchel a phecyn o lyfrau a theganau addysgiadol trwy ein rhaglen Bwyta, Cysgu, Dysgu, Chwarae!
 

Gall byw mewn tlodi olygu bod heb hanfodion sylfaenol, fel dillad cynnes neu fwyd poeth, neu fyw mewn cartrefi sydd yn oer neu’n llaith. Gall cael eich magu mewn tlodi gael effaith sylweddol ar gyfleoedd bywyd plentyn hefyd. Trwy ein rhaglen a’n gwaith ymgyrchu yng Nghymru, rydym yn ceisio trechu tlodi plant er mwyn i bob plentyn, beth bynnag fo’u cefndir, gael cyfle i ffynnu a chyflawni eu potensial.

Y dechrau gorau mewn bywyd

Ar hyn o bryd, mae gormod o blant yng Nghymru ar ei hôl hi cyn iddynt ddechrau'r ysgol hyd yn oed a'r rheiny sy'n cael eu magu mewn tlodi sy'n cael eu heffeithio fwyaf.

Erbyn pump oed, mae'r plant tlotaf ddwywaith yn fwy tebygol o gael sgôr islaw'r cyfartaledd o ran datblygiad iaith.  Mae llawer yn dechrau'r ysgol yn cael anhawster yn deall yr hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud, siarad mewn brawddegau llawn neu ddilyn cyfarwyddiadau syml.

Unwaith y mae plentyn ar ei hôl hi, mae'n fwy anodd iddynt ddal i fyny. O ganlyniad, mae llawer yn cael anhawster yn gwneud yn dda yn yr ysgol neu lwyddo ym myd gwaith.

Dyna pam rydym yn galw ar lywodraeth Cymru i weithredu.  Rydym yn gofyn iddi fuddsoddi mewn cymorth gwell i rieni, a sicrhau y gall staff y blynyddodd cynnar gyflenwi dysgu a gofal plant cynnar o safon fyd-eang. Ymunwch â'r ymgyrch nawr.

Bwyta, Cysgu, Dysgu, Chwarae!

Mae Bwyta, Cysgu, Dysgu, Chwarae! yn rhaglen grant mewn argyfwng a ddyluniwyd i gefnogi plant a theuluoedd â’r angen mwyaf enbyd.

Mae’n darparu hanfodion yn uniongyrchol i gartrefi, fel gwely plentyn, ffwrn neu lyfrau a theganau addysgiadol i deuluoedd na fyddai’n gallu eu fforddio fel arall. 

Rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau partner lleol i sicrhau ein bod yn cyrraedd teuluoedd sydd angen cymorth fwyaf. Er 2011, rydym wedi dyfarnu dros 3000 o’r grantiau hyn i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae grantiau ar gael i deuluoedd cymwys sy’n byw yng Nghaerdydd, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe.

Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd

Save the Children's FAST programe in Wales
Isla, sy’n bedair oed, a’i mam Suzanne mewn sesiwn atodol FAST yng Nghymru.
 

Yn 2010, aethom â’n rhaglen Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd (FAST) i rai o gymunedau tlotaf Cymru.

Mae FAST yn dod â phlant, rhieni, athrawon a’r gymuned ynghyd. Mae sesiynau wythnosol FAST wedi eu cynllunio i gefnogi dysgu plant gartref a’u helpu i wneud yn well yn yr ysgol.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal sesiynau FAST mewn dros 50 o ysgolion ledled Cymru.  Mae gwerthusiadau annibynnol o’r rhaglen wedi dangos ei bod yn helpu i wella ymddygiad plant, yn datblygu cydberthynas deuluol gryfach a hefyd yn gwella lefelau canolbwyntio.

Teithio Ymlaen

Er 2009, rydym wedi bod yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd yn Sipsiwn, Roma a Theithwyr ledled Cymru trwy ein rhaglen Teithio Ymlaen.

Am nad ydynt bob amser yn ymwneud â gwasanaethau prif ffrwd, nid yw llawer o blant sydd yn Sipsiwn a Theithwyr yn cael cyfle i gael llais.

Rydym yn cynnal rhwydwaith o fforymau ieuenctid i roi llais iddynt yn ymwneud â’r materion sy’n effeithio ar eu bywydau. Yma, gall Sipsiwn a Theithwyr ifanc yng Nghymru ddysgu am eu hawliau a thrafod materion sydd yn bwysig iddyn nhw, fel anghydraddoldeb, gwahaniaethu ac addysg.

Taith Gobaith

Nod ein rhaglen Taith Gobaith yw datblygu cadernid plant a’u helpu i ymdopi â digwyddiadau sydd yn peri straen. Trwy sesiynau grŵp, mae’n galluogi plant i drafod teimladau anodd a datblygu strategaethau ymdopi mewn lle cefnogol.

Gall Taith Gobaith helpu plant i ddatblygu rhwydweithiau cymorth cryfach a mynd i’r afael â bwlio neu ddigwyddiadau anodd. Gall hefyd ddatblygu eu hyder, eu hunan-barch a’u dyheadau, gan wella eu gallu i ddysgu.

Hawliau plant

Rydym yn falch iawn ein bod, fel aelodau o Grŵp Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Cymru, wedi helpu i greu darn pwysig o ddeddfwriaeth: mae gweinidogion Cymru bellach yn rhwym yn gyfreithiol i roi ystyriaeth ddyledus i hawliau a rhwymedigaethau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r confensiwn yn rhan o gyfraith Cymru sy’n golygu bod yn rhaid i unrhyw benderfyniad a wneir gan lywodraeth Cymru ddangos sut mae’n effeithio ar hawliau plant.

Adroddiadau

Canfod mwy

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â walesinfo@savethechildren.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 20 396838.

Cefnogwch ein gwaith yn y DU trwy gyfrannu heddiw.